Tuesday, March 3, 2009

Võistluste NOR 2010

PAPASLALL PURJELAUA SLAALOMSÕIDU SARJA ÜLDJUHEND 2010

1. ÜLDOSA

1.1. Käesolev Papaslall purjelaua slaalomsõidu sarja (edaspidi Võistlussari) üldjuhend määrab võistlussarja ja seda moodustavate Võistluste läbiviimise ning nendel osalemise korra.
1.2. Võistlused korraldatakse vastavalt ISAF 2009-2012 Purjetamise Võistlusreeglitele, Rahvusvahelistele 2010 aasta Funboard Klassireeglitele, Rahvusvahelistele 2010 aasta Funboard Meistrivõistluste Reeglitele, Võistlusteatele (NOR – Notice of Race), Võistluste purjetamisjuhistele (SI – Sailing Instructions) ja peavõistlusjuhi otsustele.
1.3. Peavõistlusjuhi otsus on vastuolude esinemise korral ülimuslik.

2. VÕISTLUSSARJA KORRALDAJA JA KOHTUNIK

2.1. Papaslall purjelaua slaalomsõidu Võistlused korraldab Teamjahe (www.teamjahe.com).
2.2. Papaslall purjelaua slaalomsõidu Võistluste sponsor on Surfhouse (www.surfhouse.ee).
2.3. Võistlussarja peavõistlusjuht on Andres Valkna.

3. VÕISTLUSTE KORRALDUS

3.1. Võistlussõidud toimuvad ja võistlusarvestust peetakse kui Võistlusele on registreerunud vähemalt 8 (kaheksa) võistlejat.
3.2. Võistlused loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 1 (ühe) võistlussõiduga.
3.3. Võistlussari loetakse ametlikult toimunuks vähemalt 2 (kahe) Võistlusega.
3.4. Võistlusteade etapi toimumise kohta väljastatakse Võistlussarja käsitleval kodulehel (www.slaalom.com) hiljemalt 1 päev enne Võistluste algust. Muudatused ja täpsustused võistlusinfos avaldatakse sealsamas jooksvalt ja kiprite koosolekul.
3.5. Võistluseid ei peeta EPL 2010 a. ametlikus kalendris näidatud Eestisiseste tiitlivõistlustega samal ajal.

4. VÕISTLUSTEST OSAVÕTT

4.1. Võistlused on lahtised ja osavõtuõigus on kõigil soovijail, kes omavad korraldaja poolt aktsepteeritud võistlusvarustust, purjenumbrit, täidavad korraldaja nõudmised (reklaam purjedel, võistlussärk, jne.) ning kes läbivad võistlusjuhendis ettenähtud ajaks võistlustele registreerimise protseduuri.
4.2. Stardimaks Võistlustel on 200 EEK, Korraldajal on õigus teha soodustusi.
4.3. Juunioride klassi arvestuses on võistlustel osalemine tasuta.
4.3. Ilmastikuoludest tingitud Võistluste ärajäämise korral stardimaksu ei tagastata.

5. VÕISTLUSGRUPID

5.1. Papaslall Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides:
5.1.1. Harrastajad (H) - osalevad kõik võistlejad, kes pole EPL meistrisarja
osavõistlustel osalenud;
5.1.2. Üldarvestus (Ü) – osalevad kõik võistlejad (vanusepiiranguteta)
5.1.3. Naised (N) – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
5.1.4. Seeniorid (S) – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 45 või üle selle (sündinud 1965
ja varem) ning naisvõistlejad kelle vanus on 35 või üle selle (sündinud 1975 ja
varem), võistluste toimumise aastale eelneva aasta 31.detsembriks
5.1.5. Juuniorid (J) - osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 (sündinud 1991 ja hiljem), võistluste toimumise aasta 31.detsembriks

6. VARUSTUSE PIIRANGUD

6.1. Keelatud on kasutada Formula laudu.

7. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL

7.1. Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühine võistlusrada ja selle läbimise kord, ühtne punktisüsteem ning ühine punktiarvestus.
7.2. Võistlused võidakse pidada nii ühisstardiga kui ka väljalangemistabelit kasutades, sõltuvalt osalejate arvust.
7.3. Lisaks ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja ka kohad võistlusgruppide (vt. P.5.1) lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale.
7.4. Esimene koht saab 1 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3 punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga.
7.5. Kui võistleja eirab “Ühe Minuti Reeglit” (OSC), katkestab võistlussõidu (RET), ei finišeeri (DNF) või saab karistuse tulemusena võistlussõidust diskvalifitseerimise (DSQ), võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma tema võistlusgrupi osavõtjate arvule vastava punktisummaga.
7.5. Kui võistleja ei stardi (DNS), võrdub tema antud võistlussõidu punktisumma tema võistlusgrupi osavõtjate arvule vastava punktisummaga, millele liidetakse üks karistuspunkt.
7.5.1. 1 – 3 sõitu mahaarvamisi ei ole
7.5.2. 4 – 5 sõitu 1 halvima sõidu mahaarvamine
7.5.3. 6 –7 sõitu 2 halvima sõidu mahaarvamine
7.5.4. 8 – 10 sõitu 3 halvima sõidu mahaarvamine
7.5.5. järgnevad 5 sõitu +1 halvima sõidu mahaarvamine

7.6. Võistlustulemused kuulutatakse välja võistluste lõpus kohapeal ja avaldatakse sarja tutvustaval kodulehel (www.slaalom.com)

8. VÕISTLUSSARJA EDETABELI KOOSTAMINE

8.1. Võistlussarja edetabelit (edaspidi Edetabel) peetakse nii üldarvestuses kui ka igas võistlusgrupis eraldi.
8.2. Võistlussarja edetabeli arvestuses saab Võistlusel viimase koha saavutanud võistleja 1 punkti, eelviimane 2 punkti, jne. Võitja punktisumma võrdub võistlusel osalejate arvuga. Võistlusel mitteosalemisel Võistlussarja arvestuses punkte ei anta.
8.3. Võistlussarja edetabeli koostamiseks summeeritakse iga võistleja poolt kõikidel Võistlustel teenitud punktid, ning edukamaks loetakse rohkem punkte kogunud võistleja.
8.4. Võistlussarja edetabeli koostamise aluseks on Võistluste kõikide võistlussõitude tulemused vastavalt punktile 8.2.
8.5. Võistlussari on maksimaalselt 8 (kaheksa) etapiline, kusjuures sarja kokkuvõttes arvestatakse kõikidest võistlussõitudest halvimad sõidud maha alljärgnevalt:
8.5.1. 1 – 3 sõitu mahaarvamisi ei ole
8.5.2. 4 – 5 sõitu 1 halvima sõidu mahaarvamine
8.5.3. 6 – 8 sõitu 2 halvima sõidu mahaarvamine

8.6. Edetabeli lõplik punktisumma, igas võistlusgrupis, saadakse vastavalt kõikidel Võistlustel (sooritatud on mahaarvamised vastavalt punktile 8.7.) saavutatud tulemustele (kohtadele) vastavate punktide liitmise teel.

9. VÕISTLUSTE AUHINNAD JA AMETLIKUD TIITLID

9.1. Papa Slalli meistri tiitel antakse välja alljärgnevates võistlusarvestustes:
9.1.1. Harrastajad
9.1.2. Üldarvestus
9.1.3. Naised
9.1.4. Seeniorid
9.1.5. Juuniorid
9.2. Võistlustel antakse auhinnad vastavalt korraldaja otsusele.
9.2.1 Võitja saab lisaks võimalikele auhindadele kolm sõbralikku patsutust Papa Raoul Burmanilt isiklikult, teise koha võitja vastavalt kaks ja kolmanda koha võitja ühe patsutuse- õlale.
9.2.2. Naisvõistlejad saavad 9.2.1. lisaks kallistuse
9.3. Võistlussarja kokkuvõttes antakse auhinnad vastavalt korraldaja otsustele
9.4. Ametlik Papa Slalli võitja tiitel võistlusarvestuses antakse välja, kui osavõtjate arv vastavas võistlusarvestuses on või ületab 3 (kolm) võistlejat.
9.5. Korraldaja ja kõik asjast huvitatud isikud võivad välja panna lisa- ja eriauhindu.

10. OHUTUS JA VASTUTUS

10.1 Korraldajad soovitavad võistlejatel kasutada päästevesti
10.2 Võistlejad osalevad Võistlustel oma vastutusel, korraldaja ei vastuta Võistlustest tulenevate materiaalsete kahjude eest.

No comments:

Post a Comment